Aby dokładnie zrozumieć pojęcia i mechanizmy zachodzące na rynku nieruchomości, przede wszystkim należy prawidłowo rozumieć samą definicję zarządzania nieruchomościami. A zatem, według ustawy o gospodarce nieruchomościami, która reguluje tenże rynek i jego procesy, zarządzanie jest działalnością zawodową, tj. odpłatną, wykonywaną na określonych zasadach przez zarządców zatrudnionych przez profesjonalne firmy, np. Status – nieruchomości mieszkaniowe. To im właściciele nieruchomości zlecają takie czynności jak: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, planowaniu krótko- i długofalowych celów oraz sposobów ich realizacji, a także doradztwo w tym temacie.

Zarządzanie a administrowanie

Termin „zarządzanie” bardzo często stosowany jest zamiennie z terminem „administrowanie”. To błąd, gdyż administrowanie skupia się tylko i wyłącznie na prowadzeniu bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości – dotyczy bieżących kontroli i przeglądów technicznych, napraw i konserwacji, sprzątania i wywozu odpadów. Zarządzanie nieruchomością z kolei to znacznie szerszy zakres działalności, którego elementem składowym jest administrowanie.

Różne podejścia

Wyróżnia się pięć głównych podejść do zarządzania nieruchomościami: podejście obiektowe (skierowane na nieruchomość i administrowanie), kapitałowe (nieruchomość jako lokata kapitałowa), sektorowe (kreowane przez regulacje prawne), proaktywne (uwzględnia planowanie wyprzedzające trendy rynku) oraz dostosowawcze (uwzględnia istniejące zmiany rynku nieruchomości).

Cele zarządzania nieruchomościami

Firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi za główny cel powinny stawiać sobie utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i racjonalne inwestowanie w nieruchomość.

Similar Posts